24.5 C
Berne
mercredi 17/07/2024

Rikthehet Kosova ne press konferencat e OKB-se. Disa gazetarë me pyetje te porositura, duan ta involvojne Kosoven ne luftën e Rusisë duke e krahasuar me Ukrainen Lindore

New York /UN, 23 shkurt -Më poshtë po japim dy transkripta pothuajse fjalë për fjalë nga dy konferencat (brifing) e fudnit, pra të sotmen dhe te djeshmen nme OKB nga zëdhënës i Sekretarit të Përgjithshëm. Stéphane Dujarric. Në keto press konferenca te perditshme ne OKB mund te vereni se si disa gazetare jo vetem serbe e ruse por edhe serbofil dhe rusofile po perpiqet qe permes pyetjeve tendcioze dhe ne sherbim te propagandes se Beogradit dhe Moskës duke e krahasuar Ukrainen Lindore (Krimea) me Kosoven edhe pas 20 vite lufte nga masakrat, gjonocidi dhe spastrimet etnike serbe ne Kosovë, shkruan gazeta zvicerane Le Canton27.ch

Zëdhënës i Sekretarit të Përgjithshëm, Stéphane Dujarric: Nuk do të kthehem disa vite më pas. Mendoj se aktualisht kemi një krizë reale në duart tona që kërcënon shumë njerëz në Evropë!

Pyetje: Faleminderit, Stéphane. Bëhet fjalë për situatën në Ukrainë dhe midis Ukrainës dhe Rusisë. Sekretari i Përgjithshëm, ai vetëm… ai sapo na tha këtë, i tha botës se bota duhet të respektojë Kartën e Kombeve të Bashkuara. Kohët e fundit presidenti Putin ka përmendur se në Evropë, në fakt ka pasur luftë, ka përmendur Kosovën dhe ku Karta me sa duket nuk është respektuar. Pra, pyetja ime është Sekretari i Përgjithshëm, çfarë mendon ai për atë kohë, për kohën kur ishte një luftë në Kosovë dhe e ashtuquajtura luftë humanitare? Për shkak se ekziston mundësia, amerikanët mendojnë se provokimi ndaj rusëve dhe motivi që rusët të pushtojnë Ukrainën do të jenë si një situatë, humanitare, për të mbrojtur rusishtfolësit atje e kështu me radhë. Pra, cili është qëndrimi i Sekretarit të Përgjithshëm për luftën humanitare dhe kur Karta është në të vërtetë..(Question: Thank you, Stéphane. It’s about the situation in Ukraine and between Ukraine and Russia. The Secretary‑General, he just… he just told us that, told the world that the world has to respect the Charter of the United Nation. Recently the President Putin mentioned that in Europe, actually there was a war, he mentioned Kosovo and where the Charter apparently was not respected. So my question is the Secretary‑General, what does he think about that time, the time when there was a war in Kosovo, and so‑called humanitarian war? Because there is a possibility, the Americans thinks that provocation to the Russian and motive for the Russian to invade Ukraine will be like a situation, humanitarian, to protection the Russian‑speaking people there and so on. So what is the position of the Secretary‑General about the humanitarian war and when the Charter actually is..)

Zëdhënësi: Mendoj se çdo Sekretar i Përgjithshëm për të cilin kam punuar, tre të fundit për të cilët kam punuar, kanë folur gjithmonë shumë qartë dhe fuqishëm për çdo shtet anëtar që është anëtar i kësaj organizate, që ka nënshkruar ndaj Kartës për të respektuar atë Kartë. Dhe ai do… Sekretari i Përgjithshëm do të vazhdojë ta bëjë këtë.. (Spokesman: I think every Secretary‑General that I’ve worked for, the last three that I’ve worked for, have always spoken out very clearly and very strongly for every Member State that is a member of this organisation, that has signed on to the Charter to respect that Charter. And he will…the Secretary‑General will continue to do so..)

Pyetja ka të bëjë gjithashtu me Ukrainën. Ndoshta e kam shqiptuar gabim emrin e tij sepse si presidenti serb, Aleksander Vuçiq, kur flet për situatën e Ukrainës Lindore, e krahasoi Ukrainën Lindore me Kosovën. Ai tha: “Tani Perëndimi është plot me respekt për të drejtën ndërkombëtare. Kur i pyet për Kosovën, ata thonë se parandaluan gjenocidin, dhe kur pyet se cili gjenocid, ata thanë se parandaluan një katastrofë humanitare sepse njerëzit ikën nga Kosova. Çfarë katastrofe humanitare mund të ketë kur Kosova një muaj pas marrëveshjes së Kumanovës kishte më shumë banorë se më parë?” Cili është komenti juaj? (Question:  is also concerning Ukraine. I probably pronounced his name wrong because as the Serbian President, [Aleksander] Vucic, when he is talking about the Eastern Ukraine situation, he compared the Eastern Ukraine to Kosovo. He said: “Now the West is full of respect for international law. When you ask them about Kosovo, they say they prevented genocide, and when you ask which genocide, they said they prevented a humanitarian catastrophe because people fled from Kosovo. What humanitarian catastrophe could there be when Kosovo one month after the Kumanovo agreement, there were more inhabitants than before?” What is your comment? )

Zëdhënësi: Shiko, e di, unë jam mjaft i sfiduar të komentoj atë që po ndodh sot. Nuk do të kthehem disa vite më pas. Ka pasur dallime në Këshillin e Sigurimit. Unë do t’ju inkurajoja t’i shikonit të dhënat e shkëlqyera që mbajmë. Mendoj se kemi një krizë reale dhe aktuale në duart tona që kërcënon shumë njerëz në Evropë. Dhe ajo që duhet të bëjmë dhe apeli i Sekretarit të Përgjithshëm është të dyfishojmë përpjekjet diplomatike, të gjejmë mënyra për të de-përshkallëzuar si në aspektin e veprimit ashtu edhe në aspektin retorikë. ( Spokesman: Look, you know, I’m challenged enough to comment on what is happening today. I’m not going to go back a few years. There were differences in the Security Council. I would encourage you to look back to the great records that we keep. I think we have a real and present crisis on our hands that threatens a lot of people in Europe. And what we need to do and what the Secretary‑General’s appeal is to redouble diplomatic efforts, find ways to de‑escalate both in terms of action and in terms of rhetoric. )

Përkunder asaj se Moska zyrtare, sikkur edhe Beogradi po perpiqen ta karahasajne Ukrainen Lindore me Kosovën duke keqërdorur edhe disa gazetare ne OKB, Uashingtoni dhe Brukseli e kane kundershtuar nje paralele te tille, sepse qytetaret e Ukraines Lindore (sikur edhe Krimea) nuk kan perjetur krime, maskar dhe spastrime etnik nga ukrainasit ap Qvria e Kiev-it sikur qe kishin përjetuar kosovaret nga serbet apo qeverise së Beogradit, shkruan ne fund gazeta zvicerane Le Canton27.ch

Derniers articles