14 C
Berne
jeudi 13/06/2024

Te mullinjtë e erës (Aux moulins à vent)

Lulzim TAFA, poet

Te mullinjtë e erës

Këndej kaluan
Don Kishoti, Sanço Panço
Dhe ai më i forti

« Rosinanti
më interesanti
nga çdo kali
që kulloti
barin që e ka bërë
Zoti”😀

* * *

Aux moulins à vent

C’est ici qu’ils sont passés
Don Quichotte, Sancho Pancho
Et le plus fort

« Rocinante
le plus intéressant
de chaque cheval
qui a pâturé
l’herbe qui l’a fait
Dieu »😀

DY FJALE PER LULZIM TAFA

Lulzim Tafa është poet, rektor i Universitetit AAB në Prishtinë (2012 – 2020), dhe profesor universitar. Ai ka lindur në vitin 1970 në Lipjan të Republikës së Kosovës. Studimet bachelor dhe master i kreu në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, ndërsa studimet e doktoraturës në Universitetin e Sarajevës me disertacion në fushën e Drejtësisë. Ai aktualisht shërben si Kryetar i Këshillit Drejtues të Universitetit AAB, universiteti më i madh në Kosovë, ku është vendosur për lidershipin e tij kreativ dhe demokratik, duke e bërë Universitetin AAB qendrën kryesore të arsimit të lartë, artit dhe kulturës në vend. . Si POET, Lulzim Tafa i përket brezit të poetëve të viteve nëntëdhjetë, kohë e luftërave që shpërthyen si pasojë e shpërbërjes së ish-Jugosllavisë. Kjo ishte koha kur populli i Kosovës po përballej me zhdukjen etnike dhe kulturore. Ai filloi të shkruajë poezi që në shkollën fillore me poezitë e para të botuara në revistat letrare shkollore, ndërsa libri i tij i parë me poezi u botua në universitet. Gjatë luftës së vitit 1999, ai ishte në Kosovë, ku i dogjën të gjitha pasuritë me shtëpinë e tyre familjare, duke përfshirë bibliotekën, fotografitë e tij dhe më së shumti një dorëshkrim me mbi 300 poezi. Pas luftës ai vazhdoi të shkruante poezi, duke u angazhuar në fushën e të drejtave dhe lirive të njeriut, duke promovuar paqen dhe lirinë për të gjithë. Deri më tani, veprat e tij janë përkthyer në këto gjuhë: anglisht, gjermanisht, italisht, serbisht, kroatisht, malazezisht, boshnjakisht, maqedonisht, rumune, frëngjisht, arabisht, greqisht, turqisht, suedisht, hungarisht, rusisht, romisht, etj.

Lulzim Tafa is a Poet, Rector of the AAB University in Prishtina (2012 – 2020), and University professor. He was born in 1970 in Lipjan, Republic of Kosovo. He completed his bachelor and master studies at the Faculty of Law of the University of Pristina, and his doctoral studies at the University of Sarajevo with a dissertation in the field of Law.

He currently serves as the Chairman of the Steering Council of AAB University, the largest university in Kosovo, where he has established himself for his creative and democratic leadership, making the AAB University the main center of higher education, arts, and culture in the country.

As a POET, Lulzim Tafa belongs to the generation of poets of the nineties, a time of the wars that broke out as a result of the dissolution of the former Yugoslavia. This was a time when the people of Kosova were facing ethnic and cultural obliteration. He started writing poetry as a primary school student with his first poems published in the school literary magazines, while his first book of poetry was published while he was a university student.

During the 1999 war, he was in Kosovo whereby all of his possessions were burnt down with their family house, including his library, his pictures, and most notably a manuscript with over 300 poems. After the war he carried on writing poetry, engaging in the field of human rights and freedoms, promoting peace and freedom for everyone.

Heretofore his works have been translated into the following languages: English, German, Italian, Serbian, Croatian, Montenegrin, Bosnian, Macedonian, Romanian, French, Arabic, Greek, Turkish, Swedish, Hungarian, Russian, Romani, etc.

Derniers articles