22.2 C
Berne
jeudi 18/07/2024

Zvicër, lehtësohet natyralizimi për qytetaret e gjeneratës së tretë

Bern, 18 shkur -Që nga 15 shkurt 2018, të huajt, gjyshërit e të cilëve kanë jetuar tashmë në Zvicër dhe që kanë lindur vetë në Zvicër, mund të natyralizohen më lehtë. Nga këta rreth 25,000 persona, vetëm 1,847 morën pasaportë zvicerane në fund të vitit 2020. Me kërkesë të Komisionit Federal të Migracionit CFM, është porositur një studim i ri, i cili analizon arsyet e këtij rezultati zhgënjyes. Përfundimi i tij: natyralizimi i lehtësuar i gjeneratës së tretë përfshin shumë gracka dhe pengesa burokratike për të qenë tërheqës. Megjithatë, do të ishte e mundur që vërtet të lehtësohej procedura, njfton gazeta zvicerane Le Canton27.ch duke ju referuar burimeve nga Berna zyratre.

Studimi sugjeron mënyra për të lehtësuar aksesin në kombësinë zvicerane. Presidenti i CFM Walter Leimgruber beson se autoritetet tani kanë një detyrë për të përmbushur: “Vullneti i popullit dhe i kantoneve duhet të zbatohet. Këta njerëz janë pjesë e Zvicrës për një kohë të gjatë – ne kemi nevojë për ta! »

Më 12 shkurt 2017, populli dhe kantonet votuan me një shumicë shumë të madhe në favor të një neni të ri të Kushtetutës që udhëzon Konfederatën të lehtësojë natyralizimin e personave të gjeneratës së tretë dhe kështu të njohë si zviceranë, edhe në letër. , këta persona të lindur në Zvicër nga gjyshërit që kanë emigruar në vend.

Tre vjet pas hyrjes në fuqi të nenit të ri kushtetues, KMF-ja donte të dinte se si është zbatuar në praktikë dhe si e kanë dëshmuar vlerën e tyre dispozitat. Philippe Wanner, demograf në Universitetin e Gjenevës dhe Rosita Fibbi, studiuese e shkencave sociale në Universitetin e Neuchâtel, analizuan të dhënat e pabotuara më parë dhe përpiluan një raport me kërkesë të CFM. Ata krahasuan rezultatet e tyre me përvojat e njerëzve të përballur me procedurën dhe me vlerësimet e përfaqësuesve të autoriteteve të ndryshme kompetente të natyralizimit.

Studimi tregon se premtimi për natyralizim më të lehtë për njerëzit e brezit të tretë nuk po mbahet. Përkundrazi: natyralizimin pengojnë disa elementë si kufiri i moshës, pengesat e ndryshme burokratike dhe mungesa e informacionit të personave të interesuar. Megjithatë, do të ishte e mundur të rritet shkalla e natyralizimit të njerëzve të gjeneratës së tretë përmes masave të thjeshta. Philippe Wanner dhe Rosita Fibbi tregojnë përmes gjashtë rekomandimeve se si do të ishte në të vërtetë e mundur të lehtësohej natyralizimi i lehtësuar.

Autorët e studimit rekomandojnë ndër të tjera heqjen e kufirit ligjor të moshës 25 vjeç, heqjen e pengesave administrative që vështirësojnë aksesin në procedurë dhe tërheqjen në mënyrë proaktive të vëmendjes së personave të interesuar.

• Kufiri i moshës

Sipas legjislacionit aktual, personat e gjeneratës së tretë duhet të dorëzojnë aplikimin e tyre për natyralizim përpara ditëlindjes së 25-të (vlefshmëria e dispozitës kalimtare për të moshuarit përfundon më 15 shkurt 2023). Megjithatë, duke qenë se për shumë njerëz, dëshira për natyralizim lind vetëm më vonë, pas përfundimit të trajnimit ose kur krijojnë familje, ky kufi moshe nuk justifikohet. Kufiri ligjor i moshës nuk korrespondon me realitetin e jetës së personave të interesuar; prandaj duhet të fshihet.

• Dëshmi se i përket brezit të tretë të të huajve

Të vërtetosh se i përkisni brezit të tretë të të huajve kur dëshironi të përfitoni nga natyralizimi i lehtësuar është një proces i ndërlikuar. Prandaj, është e nevojshme të vërtetohet se gjyshërit kanë pasur leje qëndrimi në Zvicër, se babai ose nëna kanë ndjekur shkollën e detyrueshme për të paktën pesë vjet, se njëri nga prindërit ka jetuar dhjetë vjet në Zvicër dhe se ai ka leje biznesi. Autoriteti përpunon kërkesën vetëm nëse të gjithë këta elementë janë të dokumentuar mjaftueshëm. Por nëse, për shembull, gjyshërit në fjalë kanë vdekur ose janë larguar nga Zvicra, mund të mos jetë e mundur të vërtetohet vendbanimi i tyre. Përveç kësaj, shumë prindër kanë ardhur me vonesë në Zvicër për shkak të statusit sezonal dhe nuk mund të justifikojnë pesë vjet shkollimin e detyrueshëm – ata për shembull mund të dëshmojnë një praktikë profesionale, por kjo nuk njihet. Nëse vërtet duam të lehtësojmë natyralizimin e njerëzve të gjeneratës së tretë, është e nevojshme të hiqen këto pengesa administrative që ndërlikojnë aksesin në procedurë.

*      *     *

Personen der dritten Generation erleichtert einbürgern: Bilanz nach drei Umsetzungsjahren

Bern, 18.02.2022 – Seit dem 15. Februar 2018 können sich Ausländerinnen und Ausländer, deren Grosseltern bereits in der Schweiz gelebt haben und die selber in der Schweiz geboren sind, erleichtert einbürgern lassen. Von diesen circa 25 000 Personen erhielten seither bis Ende 2020 jedoch lediglich 1847 Personen den Schweizer Pass. Im Auftrag der Eidgenössische Migrationskommission EKM untersucht nun eine neue Studie die Gründe für diese ernüchternde Bilanz. Ihr Fazit: Die erleichterte Einbürgerung der dritten Generation birgt zu viele Stolpersteine und bürokratische Hürden, um attraktiv zu sein. Dabei wäre es gut möglich, das Verfahren wirklich zu erleichtern. Die Studie zeigt Wege auf, wie der Zugang zur Schweizer Staatsbürgerschaft erleichtert werden kann. Der Präsident der EKM, Walter Leimgruber, sieht nun die Behörden in der Pflicht: «Der Wille von Volk und Ständen muss umgesetzt werden. Diese Personen sind ja längst Teil der Schweiz – die Schweiz braucht sie!»

*         *         *

Naturalisation facilitée des personnes de la troisième génération : état des lieux après trois ans de mise en œuvre

Berne, 18.02.2022 – Depuis le 15 février 2018, les étrangers dont les grands-parents vivaient déjà en Suisse et qui sont nés en Suisse eux-mêmes peuvent se faire naturaliser de manière facilitée. Parmi ces quelque 25 000 personnes, seules 1847 ont reçu un passeport suisse à fin 2020. À la demande de la Commission fédérale des migrations CFM, une nouvelle étude a été mandatée, qui analyse les raisons de ce bilan décevant. Sa conclusion : la naturalisation facilitée de la troisième génération comporte trop d’écueils et d’obstacles bureaucratiques pour être attractive. Il serait cependant possible de faciliter réellement la procédure. L’étude propose des pistes pour faciliter l’accès à la nationalité suisse. Le président de la CFM, Walter Leimgruber, pense que les autorités ont maintenant un devoir à remplir : « La volonté du peuple et des cantons doit être mise en œuvre. Ces personnes font partie de la Suisse depuis longtemps – nous avons besoin d’elles ! »

*          *          *

Procedura di naturalizzazione agevolata per gli stranieri della terza generazione: bilancio dopo tre anni

Berna, 18.02.2022 – Dal 15 febbraio 2018 gli stranieri nati in Svizzera e i cui nonni hanno vissuto in Svizzera possono fare domanda di naturalizzazione agevolata. Delle circa 25 000 persone interessate, tuttavia, alla fine del 2020 soltanto 1847 avevano ottenuto il passaporto rossocrociato. In uno studio commissionato dalla CFM sono stati analizzati i motivi di questo risultato sconfortante. Le conclusioni dello studio sono che la naturalizzazione agevolata degli stranieri della terza generazione è una strada così irta di difficoltà e ostacoli burocratici da scoraggiare gli interessati. Eppure la procedura potrebbe veramente essere semplificata e nello studio viene mostrato come. Secondo Walter Leimgruber, presidente della CFM, adesso spetta alle autorità intervenire: «Occorre tradurre in fatti la volontà del Popolo e dei Cantoni. Queste persone sono ormai da tempo parte integrante della Svizzera e noi ne abbiamo bisogno!»

Derniers articles