1.4 C
Berne
jeudi 30/11/2023

Prokurori i Specializuar: ZPS-ja përqendrohet vetëm tek individët, jo tek UÇK-ja

Hage, 17 shtator -Në deklaratën e tij hyrëse në fillim të gjykimit të parë që po zhvillohet në Dhomat e Specializuara, në çështjen gjyqësore kundër Salih Mustafës, Prokurori Xhek Smith i përshkroi Dhomat e Specializuara të Kosovës si një gjykatë që “u frymëzua nga zërat kosovarë dhe u krijua nga akte të popullit të Kosovës” dhe që është provë e përkushtimit të Kosovës ndaj sundimit të ligjit, njofton gazeta zvicerane ne shqip Le Canton27.ch

Prokurori Smith theksoi se puna e një prokurori lidhet me përgjegjësinë individuale për krime që mund të provohen jashtë dyshimit të arsyeshëm dhe se në Dhomat e Specializuara përgjegjësia penale për krime është personale. “ZPS-ja nuk ngre akuza kundër UÇK-së apo kundër luftës që bëri ajo për pavarësinë e Kosovës. Nuk është as detyra, e as dëshira e ZPS-së apo e imja për ta bërë këtë,” tha Prokurori Smith.

“Si prokuror, është jashtë kompetencave të mija që të argumentoj apo vendos se cilat luftëra ishin të drejta dhe cilat jo, por mund të them se krimet e luftës nga një palë nuk përligjin krimet e luftës të palës tjetër,” shtoi Prokurori Smith. “Por, çka mund të jetë më e rëndësishme, unë gjithashtu e di se e vërteta kurrë nuk e dëmton një kauzë që është e drejtë.”

Prokurori Smith e bëri të qartë pikëpamjen e tij se kjo duhet të jetë një gjykatë për viktimat dhe rreth viktimave. Duke nënvizuar se shumë viktima “janë detyruar të presin dy dekada për të kërkuar drejtësi për krimet e kryera ndaj tyre dhe pjesëtarëve të familjeve të tyre që nuk janë më në mesin tonë,” ai shpjegoi se: “Nëse duam t’ju shërbejmë këtyre viktimave siç duhet, nuk duhet të ketë kurrë një datë skadimi në lidhje me përgjegjësinë.”

Në lidhje me viktimat në çështjen kundër z. Mustafa, Prokurori Smith vuri në dukje se, ndërsa në çështje të tjera që ka paraqitur ZPS-ja viktimat ishin një grup i përzier, shqiptarë, serbë, romë dhe persona me kombësi të tjera të Kosovës, të gjitha viktimat e të akuzuarit ishin bashkëpatriotë shqiptarë të Kosovës.

Prokurori Smith tha se: “Këta persona nuk ishin armiq të shtetit të Kosovës, ata nuk ishin spiunë. Ata ishin bashkëpjesëtarë të komunitetit, shqiptarë të pafajshëm të Kosovës krimi i vetëm i të cilëve ishte se konsideroheshin, për një arsye a një tjetër, si pengesë për UÇK-në dhe disa udhëheqës të caktuar të saj, dhe si rrjedhim etiketoheshin si bashkëpunëtorë.

“E vërteta, siç do të parashtrohet para kësaj Gjykate javët e ardhshme, është se udhëheqës të caktuar të UÇK-së, përfshirë z. Mustafa, përdorën pushtetin e tyre për të viktimizuar dhe brutalizuar bashkëpatriotë kosovarë, përfshirë individë krimi i vetëm i të cilëve ishte se kishin pikëpamje politike të ndryshme nga ato të UÇK-së dhe udhëheqësve të saj.”

Prokurori Smith theksoi se procedurat kundër z. Mustafa duhen kryer në përputhje me standardet më të larta ndërkombëtare dhe u kërkoi kritikuesve të Gjykatës që të ndjekin se si funksionon ajo, si gjatë gjykimit të tanishëm ashtu edhe gjatë atyre që do të vijojnë, para se të japin një gjykim për të.

Specialist Prosecutor: SPO investigation focused solely on individuals, not KLA

In his opening statement at the commencement of the first trial to be held at the Specialist Chambers, that of Salih Mustafa, Prosecutor Jack Smith described the Kosovo Specialist Chambers as a court that was “inspired by Kosovar voices and created by acts of the Kosovar people” and which is evidence of Kosovo’s commitment to the rule of law.

Prosecutor Smith stressed that the business of a prosecutor was individual accountability for crimes that can be proven beyond reasonable doubt and that criminal responsibility for crimes before the Specialist Chambers was personal. “The SPO does not levy accusations against the KLA or against the war it fought for Kosovo’s independence. It is neither the job nor the desire of the SPO or myself to do so,” Prosecutor Smith said.

“As a prosecutor it is beyond my remit to argue or decide what wars were just and what wars were not, but I can say that war crimes on one side do not justify war crimes on the other side,” Prosecutor Smith added. “Perhaps most importantly, I also know that truth never damages a cause that is just.”
Prosecutor Smith made clear his view that this should be a court for, and about, victims. Noting that many victims “have been forced to wait two decades to ask for justice for the crimes committed against them and against their family members who are no longer with us,” he explained that: “If we are to properly serve these victims, there can never be an expiration date on accountability.”

With respect to the victims in the case against Mr Mustafa, Prosecutor Smith noted that while in other cases the SPO has brought, the victims were a mix of Kosovar Albanians, Serbs, Roma and other ethnicities, each of the victims of the accused were fellow Kosovar Albanians.
Prosecutor Smith said that: “These people were not enemies of the state of Kosovo, they were not spies. They were fellow community members, innocent Kosovar Albanians whose only crimes was to be viewed, for one reason or another, as an impediment to the KLA and certain of its leaders, and thus labelled collaborators.
“The truth, as will be laid before this Court in the coming weeks, is that certain KLA leaders including Mr Mustafa, used their powers to victimize and brutalize fellow Kosovars, including individuals whose only crime was to have political views that differed from those of the KLA and its leaders.”

Prosecutor Smith emphasized that the proceedings against Mr Mustafa must be conducted according to the highest international standards and urged the Court’s detractors to watch how it functioned in both the current trial and those that follow before judging it.

“The work of this Court represents opportunity,” he said. “An opportunity for Kosovo to put the issues of this war behind it once and for all. An opportunity for victims to have their voices heard, and heard in a setting where they can speak the truth without fear of intimidation or retribution.”

 

Derniers articles

Poetja e re Cerazela Kondi vjen me tri poezi te reja nga libri i ardhshem i saj

Nga nektari i poezisë - Cerazela Kondi Ku je? Jam aty ku ti kurre nuk kerkove. Atje ku ti humbe. Jam loti qe ti nuk qave. Jam vuajtjet qe ti kurre si...

Presheva bëhet edhe me një kuadër në perendim. Shega Behluli nga New Yorku, në Austri poliglote, shembull integrimi dhe suksesi

Shega Behluli nga New Yorku, në Austri poliglote, shembull integrimi dhe suksesi. Ajo posa ka diplomuar në Fakulltetin e Steyr, që quhet Controlling, Rechnungswesen...

Specialja nga Haga nuk e komenton protesten. Ata thone se dihen qendrimet tona: Ne nuk jemi kunder UCK-se por individeve!

Hagë, 30 Nëntor -Vizita e djeshme e kryetares së Gjykatës Speciale, Ekaterina Trendafilova, nuk u prit mirë nga nje grup i vogël në Kosovë. PSD...

Krerët e Interpol-it shqiptar në Asamblenë e Përgjithshme në Vienë flasin për ATV pas takimit me presidentin e INTERPOL-it gjeneralmajor Ahmed Naser Al-Raisi

Pëllumb Seferi, drejtor i departamentit te policise se shtetit shqiptarë për Marëdhenieve nderkombëtare, në bisede me gazetarin Nefail Maliqin, te derguarin tonë tone ne...

Jeta dhe cmimet me ne Shkup, megjithate dallojne nga ato ne Tiranë, Beograd apo Zagreb

Berne, 29 nentor -Më pak të famshëm se Spanja apo Tajlanda, kryeqytetet e Evropës Juglindore po e gjejnë gradualisht vendin e tyre në "listën...