15.4 C
Berne
dimanche 4/06/2023

Nefail Maliqi: Sot 10 dhjetori-Dita e të Drejtave të Njeriut, por jo edhe dita e popujve te shtypur dhe femrave të diskriminuara!

Sot 10 dhjetor – Dita e të Drejtave të Njeriut
Today December 10 – Human Rights Day
Aujourd’hui 10 décembre – Journée des Droits de l’Homme
Dita e të Drejtave të Njeriut festohet nga komuniteti ndërkombëtar çdo vit më 10 dhjetor, në kujtim të ditës në të cilën, në vitin 1948, Asambleja e Përgjithshme e OKB-së miratoi Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut.
Dita e të drejtave të njeriut
Më 10 dhjetor 1948, 58 Shtetet Anëtare që atëherë përbënin Asamblenë e Përgjithshme miratuan Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut në Paris në Palais de Chaillot. Për të përkujtuar miratimin e saj, Dita e të Drejtave të Njeriut festohet çdo vit më 10 dhjetor.
E përcaktuar si ideali i përbashkët për t’u arritur për të gjithë popujt, Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut (UDHR) u miratua nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara më 10 dhjetor 1948, në Paris (rezoluta 217 A (III).
30 nenet e tij listojnë të drejtat themelore civile, kulturore, ekonomike, politike dhe sociale që duhet të gëzojnë të gjitha qeniet njerëzore në të gjitha vendet. Që atëherë është përkthyer në më shumë se 500 gjuhë. Ai mbetet dokumenti më i përkthyer në botë deri më sot dhe ka frymëzuar kushtetutat e demokracive të reja dhe shumë shteteve të reja të pavarura.
Zanafilla e Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut
Filozofia e të Drejtave të Njeriut lindi me Epokën e Iluminizmit. Në Kontratën Sociale (I, 4), Ruso kërkon “një formë shoqërimi […] me anë të së cilës secili, duke u bashkuar me të gjithë, megjithatë i bindet vetëm vetes dhe mbetet i lirë si më parë. « 
Teksti i Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut të vitit 1948 është frymëzuar nga teksti i Deklaratës së të Drejtave të Njeriut dhe Qytetarit të vitit 1789.
Pas tmerreve të Luftës së Dytë Botërore, komuniteti ndërkombëtar vendos të hartojë një Ligj Ndërkombëtar të të Drejtave, për të afirmuar vlerat e parashtruara në luftën kundër fashizmit dhe nazizmit.
Hartimi i një Karte të tillë i është besuar një Komiteti Hartues të kryesuar nga Eleanor Roosevelt dhe i përbërë nga anëtarë nga 18 vende. Karta u hartua nga kanadezi John Peters Humphrey, më pas u rishikua nga francezi René Cassin.
Teksti përfundimtar është pragmatik, është rezultat i konsensuseve të shumta politike, për të marrë miratim shumë të gjerë.
Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut u miratua nga Asambleja e Tretë e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara më 10 dhjetor 1948, në Paris.
Asnjë nga 56 shtetet anëtare të Kombeve të Bashkuara nuk votoi kundër tekstit, por Afrika e Jugut, Arabia Saudite dhe Bashkimi Sovjetik abstenuan.
Aujourd’hui 10 décembre – Journée des Droits de l’Homme
La Journée des droits de l’homme est célébrée par la communauté internationale chaque année, le 10 décembre, en souvenir du jour où, en 1948, l’Assemblée générale de l’ONU a adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Journée des droits de l’homme
Le 10 décembre 1948, les 58 États Membres qui constituaient alors l’Assemblée générale ont adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme à Paris au Palais de Chaillot. Pour commémorer son adoption, la Journée des droits de l’homme est célébrée chaque année le 10 décembre.
Définie comme étant l’idéal commun à atteindre pour tous les peuples, la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948, à Paris (résolution 217 A (III)).
Ses 30 articles énumèrent les droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux de base dont tous les êtres humains devraient jouir dans tous les pays. Elle a, depuis, été traduite dans plus de 500 langues. Elle reste, à ce jour, le document le plus traduit au monde et a inspiré les constitutions de jeunes démocraties et de nombreux États ayant nouvellement accédé à l’indépendance.
La Genèse de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
La philosophie des Droits de l’Homme est née avec le siècle des Lumières. Dans le Contrat social (I,4), Rousseau recherche « une forme d’association […] par laquelle chacun s’unissant à tous n’obéisse pourtant qu’à lui-même et reste aussi libre qu’auparavant. »
Le texte de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 est inspiré du texte de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
Après les horreurs de la Seconde Guerre Mondiale, la communauté internationale décide d’élaborer une Charte Internationale de Droits, pour affirmer les valeurs mises en avant dans la lutte contre le fascisme et le nazisme.
La rédaction d’une telle Charte est confiée à un Comité de rédaction présidé par Eleanor Roosevelt et composé de membres en provenance de 18 pays. La Charte est rédigée par le canadien John Peters Humphrey, puis remaniée par le français René Cassin.
Le texte final est pragmatique, il est le résultat de nombreux consensus politiques, afin d’obtenir une très large approbation.
La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme est adoptée par la troisième Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1948, à Paris.
Aucun des 56 États membres des Nations Unies n’a voté contre le texte, mais l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite et l’Union Soviétique se sont abstenus.

Derniers articles

Pushimet verore: Çmimet më të ulëta në ballkan dhe Evropë ato në Shqipëri. Zvicra ka emër në Shqiperi. Hoteli « Mövenpick » në Lalez Durrës me...

Ky është hoteli me modern shqiptar «Mövenpick» në Lalez Durrës vetem 20 minuta nga kryeqyteti shqiptar Tiranës, me i preferuari për shqiptarët e diasporës! Pushimet vjetore në...

Me Xherdan Shaqirin nuk ka krizë për Zvicrën

Kur është Xherdan Shaqiri në formë padyshim se nuk ka krizë edhe për lojën e kombëtares së Zvicrës. Zvicra po përgatitet për dy sfidat e...

Zvicra fton tre shqiptarë në krye me kapitenin Granit Xhaka

Treneri i kombëtares zvicerane Murat Yakin, gazetarit shqiptar te Le Canton27.ch: Jemi gati për kualifikuese të Kampionatit Evropian. Zviceta gati edhe perballe Serbisë Selektori i...

Në fjalimin e parë nga Zyra Ovale, Presidenti Biden flet për shmangien e kolapsit financiar

Presidenti Joe Biden mbajti një fjalim të premten në mbrëmje pas miratimit të ligjit për ngritjen e tavanit të borxheve që mund të marrë...

Zelensky për Putinin: Më shumë i ngjan modelit sesa presidentit

Vladimir Putin, për shkak të dëshirës së tij të vazhdueshme për t’i treguar botës diçka, duket më shumë si një manekin sesa një udhëheqës...