12.3 C
Berne
lundi 27/05/2024

Azili në Zvicër : Statistikat për muajin gusht 2020. Lista pa shqiptarë…

Berne-Wabern, 09.15.2020 – Në gusht të vitit 2020, Zvicra regjistroi 975 kërkesa për azil, 80 më pak se në muajin e kaluar. Numri i kërkesave është poshtë 17.5% (-207 kërkesa) krahasuar me gushtin 2019, njfton gazeta zvcerane ne gjuhen shqipe « Le canton27.ch »

Gjatë muajit gusht 2020, Sekretariati Shtetëror i Migracionit (SEM) përpunoi 1,247 kërkesa për azil në shkallë të parë. Nga këto, 220 rezultuan në një vendim mos hyrjeje (përfshirë 182 në bazë të Marrëveshjes së Dublinit), 422 në dhënien e azilit dhe 336 në pranimin e përkohshëm. Numri i çështjeve të pazgjidhura në shkallën e parë qëndron në 4,604; është ulur me 195 njësi krahasuar me muajin e kaluar.

Gjithashtu në gusht, 322 njerëz u larguan nga Zvicra nën kontrollin e autoriteteve ose u riatdhesuan. Zvicra ka kërkuar kujdesin e 360 ​​aplikantëve nga shtetet e tjera të Dublinit dhe 107 janë transferuar në shtetin kompetent për të shqyrtuar kërkesën e tyre për azil. Zvicra ka marrë 292 kërkesa për kujdes nga shtetet e tjera të Dublinit dhe 49 persona janë transferuar në vendin tonë.

Vendet kryesore të origjinës së azilkërkuesve kërkesat e të cilëve u regjistruan në gusht janë Afganistani (177 kërkesa; +7 krahasuar me korrikun), Eritrea (162 kërkesa; -3) , Turqia (151 kërkesa; +51), Siria (74 kërkesa; -15) dhe Algjeria (72 kërkesa; -43).

Programi i zhvendosjes

Më 29 maj 2019, Këshilli Federal miratoi një plan zbatimi për programin e zhvendosjes, duke parashikuar pritjen e një maksimumi prej 1,600 refugjatësh veçanërisht të prekshëm për periudhën 2020/2021. Të pezulluar për shkak të krizës COVID-19, hyrjet nën këtë kuotë ishin në gjendje të rifillonin në gusht; katër grupe që përbënin gjithsej 113 persona mbërritën në vendin tonë.

Për më tepër, më 27 gusht 2020, Zvicra mirëpriti 8 aplikantë të mitur të pashoqëruar të evakuuar nga kampe internimi në Libi nga Komisioneri i Lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjatët (UNHCR)

         *         *         *

 

SEM: Asile: statistiques du mois d’août 2020

Berne-Wabern, 15.09.2020 – Au mois d’août 2020, la Suisse a enregistré 975 demandes d’asile, soit 80 de moins qu’au mois précédent. Le nombre de demandes est en baisse de 17,5 % (-207 demandes) par rapport à août 2019.

Pendant le mois d’août 2020, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) a traité 1247 demandes d’asile en première instance. Parmi elles, 220 ont abouti à une décision de non-entrée en matière (dont 182 sur la base de l’accord de Dublin), 422 à l’octroi de l’asile et 336 à l’admission provisoire. Le nombre de cas en suspens en première instance s’élève à 4604 ; il est en baisse de 195 unités par rapport au mois précédent.

En août toujours, 322 personnes ont quitté la Suisse sous le contrôle des autorités ou ont été rapatriées. La Suisse a demandé la prise en charge de 360 requérants à d’autres États Dublin, et 107 ont été transférés dans l’État compétent pour traiter leur demande d’asile. La Suisse a, quant à elle, reçu 292 demandes de prise en charge émanant d’autres États Dublin, et 49 personnes ont été transférées dans notre pays.

Les principaux pays de provenance des requérants d’asile dont les demandes ont été enregistrées au mois d’août sont l’Afghanistan (177 demandes ; +7 en comparaison avec le mois de juillet), l’Érythrée (162 demandes ; -3), la Turquie (151 demandes ; +51), la Syrie (74 demandes ; -15) et l’Algérie (72 demandes ; -43).

Programme de réinstallation

Le 29 mai 2019, le Conseil fédéral a approuvé un plan de mise en œuvre du programme de réinstallation, prévoyant l’accueil d’un maximum de 1600 réfugiés particulièrement vulnérables pour la période 2020/2021. Suspendues en raison de la crise du COVID-19, les entrées relevant de ce contingent ont pu reprendre au mois d’août ; quatre groupes comprenant au total de 113 personnes sont arrivés dans notre pays.

Par ailleurs, le 27 août 2020, la Suisse a accueilli 8 requérants mineurs non accompagnés, évacués de camps d’internement en Libye par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR).

Derniers articles