15.2 C
Berne
dimanche 26/05/2024

ATS per protesten e shqiptareve ne Gjeneve: Kosovë – BE stop “boshnjakizimit” të Kosovës

Gjenevë, 4 mars -Protesta e djeshme para Pallatit të OKB-së ne Gjeneve e komunitetit kosovar ne Zvicer kunder asociacionit te komunave serbe ne Kosovë pati jehone të madhe ne mediat zvicerane dhe ato shqiptare ne ballkan, duke ju referuar gazetes zvicerane ne shqip Le Canton27.ch

Ja raporti i Agjencia shtetërore Informative e Zvicrës ATS

Disa qindra njerëz demonstruan të shtunën në Place des Nations në Gjenevë kundër krijimit të një asociacioni të komunave serbe në Kosovë. Të paktën pa ekuivalentin në Serbi. Organizatorët e demonstratës, diaspora kosovare në Zvicër, i kanë dërguar një letër për këtë OKB-së dhe BE-së.

Demonstruesit, më shumë se 300 sipas organizatorëve, akuzojnë Kombet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian se po i bëjnë presion qeverisë së Kosovës që të pranojë krijimin e Asociacionit të Komunave Serbe. Kjo i shqetëson qytetarët kosovarë jo vetëm në vend, por edhe në diasporë, raporton kjo e fundit përmes gazetës zvicerane në shqip Le Canton27.ch.

Protesta u organizua pas takimit të fundit në Bruksel mes kryeministrit shqiptar Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksanden Vuçiq. Dy burrat diskutuan për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.

“OKB, BE, ndaloni boshnjakizimin e Kosovës!”, Ose “Respekt për reciprocitetin: asnjë asociacion i komunave serbe pa asociacion të komuniteteve shqiptare në Serbi”, aty mund të lexojmë veçanërisht në pankartat e demonstruesve. Kosovarë nga vende të ndryshme, kanë ardhur edhe nga kantone të tjera, nga Vaud, Berna, Cyrihu, Ticino apo Franca. Zviceranët iu bashkuan për solidaritet, saktëson më tej gazeta e diasporës.

« Nëse BE e konsideron Kosovën « multietnike », atehere pse Prishtines zyrtare t’i kerkohet themelimi i nje asociacioni nje nacional, ku ndane qyetaret ne baza kombetare?!.. » ka thëne Leonard Ferati,  kandidat (PS) për deputet ne kantonin e Gjenevës, citon gazeta zvicerane Le Canton27.ch

Ne fjalimin e tij para mases se tubuar sot ne Gjenevë nder tjera z.Leonard Ferati ka thëne se se « Kosova është shtet multietnik dhe u jep të drejta të gjera pakicave! Vendi nuk duhet të vuajë ndërhyrjen serbe në politikën e tij të brendshme. Koha e imperializmit serb ka mbaruar. Kosova është shtet sovran dhe i pavarur. Qytetarët e Kosovës, qofshin serbë apo shqiptarë, kanë nevojë për zhvillim ekonomik dhe social. Ata nuk kanë nevojë për ndarje etnike, politike apo gjeografike… »

Cituar nga Le Canton27.ch, një protestues tha se “nëse BE-ja lejon që pakica serbe në Kosovë të grupohet në asociacion, ne shqiptarët në Serbi, që jemi dy herë më të shumtë se serbët në Kosovë, duam të kemi edhe shoqatën e Komunat shqiptare në Serbi”.

Letër

Në letrën e tyre drejtuar BE-së dhe OKB-së, organizatorët e protestës kërkojnë nga institucionet evropiane dhe ndërkombëtare që të ndalojnë presionin ndaj qeverisë së Kosovës për të krijuar një asociacion të komunave serbe, një asociacion që mund të provokojë destabilizimin e Kosovës dhe rajonit!

Gjatë takimit të tyre në Bruksel të mërkurën, Aleksandar Vuçiq deklaroi se ishte i gatshëm të diskutonte çështje të tjera përveç njohjes së Kosovës, nëse kjo e fundit pranonte të krijonte një Asociacion të komunave me shumicë serbe që do t’i jepte serbëve të Kosovës një autonomi të caktuar.

“Unë jam i hapur për çdo gjë tjetër, jo vetëm sepse do të na ndihmojë të ecim përpara në rrugën evropiane, por edhe sepse është e mirë për marrëdhëniet mes serbëve dhe shqiptarëve”.

« Besimi i keq »

Por për kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, çdo marrëveshje duhet të parashikojë njohjen në një formë apo në një tjetër të pavarësisë së Kosovës.

Në një postim në Twitter, ai akuzoi presidentin serb të mërkurën se ka vepruar me keqbesim. « Normalizimi i marrëdhënieve është i mundur vetëm nëse të dyja palët negociojnë në mirëbesim. Serbia me sa duket ka vendosur të mos e bëjë këtë. »

Përpara takimit të Brukselit, një zyrtar i lartë i BE-së tha se dy ish-armiqtë kishin rënë dakord tashmë për projektin e mbajtur sekret (një pakt që synon normalizimin e marrëdhënieve midis dy ish-armiqve) derisa u lirua të hënën në mbrëmje. Një takim i mëtejshëm i liderëve serbë dhe kosovarë nën patronazhin e BE-së është planifikuar për më 18 mars në Maqedoninë e Veriut.

Kosova ka rreth 120,000 serbë në mesin e 1.8 milionë banorëve të saj dhe shumë prej tyre refuzojnë çdo besnikëri ndaj Prishtinës, të inkurajuar në këtë nga Beogradi. Kjo është veçanërisht e vërtetë në veri të këtij territori, afër kufirit me Serbinë, skenë e përleshjeve dhe demonstratave të shpeshta. /ATS/SDA

*      *      *

ATS: Kosovo – Manifestation contre la « bosniakisation » du Kosovo à Genève

Genève 4 mars -Quelques centaines de personnes ont manifesté samedi sur la Place des Nations à Genève contre la création d’une association des communes serbes au Kosovo. Du moins sans l’équivalent en Serbie. Les organisateurs de la manifestation, la diaspora kosovare en Suisse, a envoyé une lettre en ce sens à l’ONU et à l’UE.
Les manifestants, plus de 300 selon les organisateurs, reprochent aux Nations-unies et à l’Union européenne de faire pression sur le gouvernement du Kosovo pour qu’il accepte la création de l’Association des municipalités serbes. Cela inquiète les citoyens kosovars non seulement dans le pays, mais aussi dans la diaspora, fait savoir celle-ci via le journal suisse en albanais Le Canton27.ch
C’est à la suite de la dernière réunion à Bruxelles entre le premier ministre albanais Albin Kurti et le président serbe Aleksanden Vucic que la manifestation était organisée. Les deux hommes ont discuté de la normalisation des relations entre le Kosovo et la Serbie.
« ONU, UE, arrêtez la bosniakisation du Kosovo! », ou alors « Respect de la réciprocité: pas d’association de municipalités serbes sans association de communautés albanaises en Serbie », pouvait-on notamment lire sur les pancartes des manifestants. Kosovars originaires de divers pays, ils provenaient aussi d’autres cantons, de Vaud, Berne, Zurich, du Tessin ou de France. Des Suisses les ont rejoints par solidarité, précise encore le journal de la diaspora.
Cité par Le Canton27.ch, un manifestant a déclaré que « si l’UE permet à la minorité serbe du Kosovo de se grouper en association, nous Albanais de Serbie, qui sommes deux fois plus nombreux que les Serbes au Kosovo, nous voulons aussi avoir l’association des municipalités albanaises en Serbie ».
Lettre
Dans leur lettre à l’UE et à l’ONU, les organisateurs de la manifestation exhortent les institutions européennes et internationales de cesser de faire pression sur le gouvernement du Kosovo pour qu’il crée une association de municipalités serbes, une association qui pourrait provoquer la déstabilisation du Kosovo et la région!
Lors de leur rencontre à Bruxelles mercredi, Aleksandar Vucic a déclaré qu’il était prêt à discuter d’autres sujets que celui de la reconnaissance du Kosovo si ce dernier acceptait de créer une Association des municipalités en majorité peuplées de Serbes qui donnerait aux Serbes du Kosovo une certaine autonomie.
« Je suis ouvert à tout le reste, non seulement parce que cela nous aidera à avancer sur la voie européenne mais aussi parce que c’est bon pour les relations entre Serbes et Albanais ».
« Mauvaise foi »
Mais pour le premier ministre kosovar Albin Kurti, tout accord doit prévoir la reconnaissance sous une forme ou une autre de l’indépendance du Kosovo.
Dans un tweet, il a accusé mercredi le président serbe de faire preuve de mauvaise foi. « La normalisation des relations n’est possible que si les deux parties négocient en toute bonne foi. La Serbie a apparemment décidé de ne pas le faire ».
Avant la rencontre de Bruxelles, un haut responsable européen avait déclaré que les deux anciens ennemis avaient déjà accepté le projet tenu secret (un pacte visant à normaliser les relations entre les deux anciens ennemis) jusqu’à sa publication lundi soir. Une nouvelle réunion des dirigeants serbe et kosovar sous les auspices de l’UE est prévue pour le 18 mars en Macédoine du Nord.
Le Kosovo compte environ 100’000 Serbes parmi ses 1,8 million d’habitants et beaucoup d’entre eux refusent toute loyauté à Pristina, encouragés en cela par Belgrade. C’est particulièrement vrai dans le nord de ce territoire, près de la frontière avec la Serbie, théâtre de heurts fréquents et de manifestations.

Derniers articles